Netherlands
+31 6 14 34 20 78
ehwniedeveld@leadglocal.eu

IK WIL LEREN WAT IK GRAAG WIL LEREN

“Ik wil leren wat ik graag wil leren. Ik wil dit doen in een omgeving die mij inspireert en uitdaagt. Ik heb er last van dat mensen om mij heen niet naar mij kijken en in hokjes denken; en niet die omgeving bieden die voor mij en anderen inspirirerend is. Iedereen bemoeit zich met mij terwijl niemand echt naar mij luistert. Blijkbaar ben ik niet van belang, maar de systemen om mij heen wel!”

“Met alle goede wil zie ik mijn docenten en collega’s in het bedrijfsleven, zelfs beleidsmakers bij de overheid worstelen om leren in een betekenisvolle omgeving mogelijk te maken. Ze weten onvoldoende hoe…”

“Kun jij mij helpen de professionals in het onderwijs, bedrijfsleven en bij de overheid wel naar mij te laten luisteren? Zodat ik en zoveel anderen, betekenis kunnen geven aan wat en vooral hoe wij willen leren!”

“Ik heb uit ervaring gezien dat jij, Erwin, hen kan helpen door al deze partijen met elkaar aandacht te geven aan die dingen die er echt toe doen! Ik zie dat jij begrijpt waar al deze partijen tegaan lopen. Volgens mij kun jij hen echt helpen op hun vragen antwoorden te vinden en hen te leren werken vanuit de bedoeling in plaats van de eigen doelen alleen.”

(…volgens een leerling zoals velen)

“UITDAGENDE EN INNOVATIEVE LEEROMGEVINGEN”

Onderwijs, Ondernemers,  
Overheid en Eindgebruikers leren oplossingen ontwerpen

LeAD GLocal creëert waardevolle, uitdagende en innovatieve leeromgevingen, waar onderwijs, ondernemers en overheid samen met hun medewerkers, docenten, leerlingen en eindgebruikers oplossingen leren ontwerpen voor complexe maatschappelijke vraagstukken, zoals de Sustainable Development Goals(SDGs).

LeAD GLocal verbindt publiek private partners en helpt hen bij het veranderkundig proces te komen tot nieuwe handelingsperspectieven.

LeAD GLocal leert medewerkers/docenten, leidinggevenden en besturen op een pragmatische wijze in te spelen op veranderingen, innovaties en inhoud te geven aan oplossingen via bijvoorbeeld fieldlabs, living labs, hacketons en makathons.

LeAD GLocal helpt publiek private partners slimme, duurzame en inclusieve transities mogelijk te maken door in co-makership transitiepaden, programmalijnen en concrete projecten te ontwikkelen waarlangs impact maken mogelijk wordt.

Impact door duurzaam integraal samenwerken
“Het echte leven centraal, niet het systeem!”

PORTFOLIO

Waar LeAD GLocal goed in is

LeAD GLocal is gespecialiseerd in de realisatie van duurzame samenwerking tussen onderwijs, ondernemers, overheden èn hun eindgebruikers. Samen onderzoeken, ontrafelen, arrangeren, verbinden, ontwerpen en realiseren wij nieuwe partnerschappen en leeromgevingen waar alles mogelijk is.

LeAD GLocal biedt CONSULTANCY en INTERIM MANAGEMENT diensten

Coaching en training

Individuele coaching en training van persoonlijk en professioneel leiderschap.  Creëer impact in de samenleving door te zijn wie je bent en samen stap voor stap te innoveren vanuit waarden.

Maak het verschil door vanuit passie en drijfveren jouw rol te vervullen die past bij jezelf. Leer als professional jouw moreel kompas te gebruiken en een betekenisvolle bijdrage te leveren aan de samenleving.

#LevenLangOntwikkelen
#LoopbaanOntwikkelingBegeleiding

Transitie- en transformatiemanagement

Samen gaan wij innoveren. Samen ontwerpen en doorlopen wij een pragmatische aanpak voor veranderingen. Complexe uitdagingen krijgen vorm langs transitiepaden en actielijnen. Wij bouwen samen aan de benodigde leer- en verbetercultuur en het realiseren van een innovatie ecosysteem waarbinnen complexe vraagstukken en wicked problems aangepakt worden.

#leergemeenschappen
#learningcommunities

Programma- en netwerkmanagement

Samen met uw professionals ontwikkelen wij een programmatische aanpak waarbinnen netwerk- en ketenpartners vanuit gemeenschappelijk belang en perspectief stap voor stap  innoveren.

Samen bouwen en realiseren wij strategische programma’s door te vertrekken vanuit hier en nu, en te bewegen naar een nieuwe wereld die dan wel en dan niet een stip op de horizon kent.

#slim #duurzaam
#inclusief

Strategisch advies

Samen met u en uw netwerk van publiek private partners ontwikkelen wij regionale strategieën en een speelveld die antwoorden vindt op: lokalisering en globalisering, vergijzing en ontgroening,  intersectorale arbeidsmobiliteit, leven lang ontwikkelen, afstemmen onderwijs en arbeidsmarkt, uw bijdrage aan de SDG’s, et cetera.

De onvoorspelbaarheid en complexiteit van het maatschappelijk vraagstuk gaan wij hierbij niet uit de weg. Samen met u en uw partners gaat u aan de slag grip en focus te krijgen en mechanisme te ontwikkelen voor netwerk’sturing’.

#sustainabledevelopmentgoals
#energietransitie
#voedseltransitie
#circulaireeconomie
#kringlooplandbouw
#biodiversiteitherstel
#sdg’s

MAAK KENNIS!
“Verwonder u over onze ervaringen en ontdek uw kansen”

CONTACT

LeAD GLocal is dé leerCONTEXTdesigner van mogelijkheden

SAMEN CREËREN WIJ WERELDEN VAN MOGELIJKHEDEN

HIER KAN ALLES !

UITDAGINGEN

PROJECTEN

DEELNEMERS

samenwerkingsPARTNERS

ECOSYSTEMEN

INNOVATIEKRACHT

IMPACT

INNOVATIEKRACHT en

IMPACT

Een duurzaam inclusieve en innovatieve samenleving verlangt focus op zowel lange als korte termijn. Lange termijn via transitiearena’s ivm systeeminnovaties; en korte termijn via politieke arena’s tbv besluitvorming en concrete transformatieprojecten.  Versterking van de innovatiekracht is zowel afhankelijk van de mate van gerichte kenniscirculatie en -adoptie, alsook het adaptief en lerend vermogen van betrokkenen. De mate van impact van innovaties op ons welzijn en welvaart in ruime zin is afhankelijk van de mate van diversiteit van participerende actoren in de transitiearena’s. Trends en ontwikkelingen in de wereld om ons heen zijn disruptief en hebben impact op iedereen. LeAD GLocal werkt daarom vanuit een integraal perspectief met de eindgebruiker centraal. 

Video: Fourth Industrial Revolution (11:30min)

LeAD GLocal biedt NL upgrades

Lerende 
Ecosystemen

 LeAD GLocal ontwerpt met opdrachtgevers een op maat gesneden aanpak voor uitdagingen zoals de Sustainable Development Goals. Nieuwe allianties worden opgebouwd en bestaande partnerschappen krijgen een upgrade naar lerende ecosystemen. Hierdoor worden Overheid, Ondernemers, Onderwijs, Eindgebruikers en onze Ecologie integraal met elkaar verbonden ten behoeve van duurzame ontwikkeling .

Waarom? Video: We the People (3:09min)

Stap voor stap naar duurzame innovatie
“Samen werken wij aan echte verandering”

PORTFOLIO

Nederland werkt aan de verduurzaming van haar innovatie. Zo kent Nederland bijvoorbeeld meer dan 330 Centra voor Innovatief Vakmanschap en Centres of Expertise en 43 Fieldlabs. Initiatieven die sinds 2010 zijn ontstaan vanuit het Topsectorenbeleid. Maatschappelijke vraagstukken, het welzijn van de eindgebruiker of de ecologie hebben hier slechts een beperkte rol. De huidige inrichting van de Nederlandse kennis- en onderwijsinfrastructuur biedt langzaam aan antwoord op de vragen achter de ‘ontembaarheid’ van maatschappelijke vraagstukken. Het gericht toegankelijker en meer gewoon maken van participatie in en gebruikmaking van lerende ecosystemen vergroot de kracht van innovatie en biedt ruimte aan een cultuur van voortdurend leren en ontwikkelen. De huidige publiek private samenwerkingsverbanden kunnen zich doorontwikkelen naar inclusieve leer- en ontwikkelomgevingen voor complexe maatschappelijke vraagstukken. Netwerken van lerende ecosystemen zijn in staat de innovatiekracht, het lerend en adaptief vermogen en de impact op lokaal, regionaal en (inter-)nationaal niveau te vergroten. Dit vraagt kapitaalinvesteringen en meervoudig organiseren, het beheersen van meerdere systemen naast elkaar,  en werken in netwerken en netwerkend werken. LeAD GLocal biedt partijen mogelijkheden stap voor stap te bewegen naar duurzame innovatie en learning communities te bouwen. Moeillijk? Nee, maak leren en innoveren zichtbaar en toegankelijk!             #SocialeInnovatie

ONDERWIJS

LeAD GLocal leert het ONDERWIJS in het belang van de student de samenwerking met ondernemers/branches uit te bouwen; leert hen innovatieve samenwerking realiseren waar participatieve oplossingen worden ontwikkelt voor complexe maatschappelijke vraagstukken. Onderwijs instituties werken hiermee aan hun maatschappelijke relevantie.

ONDERNEMERS

LeAD GLocal leert ONDERNEMERS in het belang van hun klanten en  branches over traditionele silo’s heen, in samenwerking met het (beroeps-)onderwijs, kennisinstellingen en/of overheden samenwerking creëren die hun werknemers een leven lang de benodigde vaardigheden kunnen leren. 

OVERHEDEN

LeAD GLocal leert OVERHEDEN in het belang van de samenleving samen met (beroeps-)onderwijs, ondernemers/branches en burgers maatschappelijke impact te realiseren en hier passend beleid op te voeren. Een ‘Open Government’ met een cultuur waar inclusiviteit, open communicatie en responsiviteit voorop staat. LeAD GLocal leert overheden nieuwe handelingsperspectieven te ontwikkelen gebaseerd op transparantie en participatie, accountability, effectiviteit en efficiency. 

NETWERKEN

LeAD GLocal leert samenwerkingsNETWERKEN in co-makership boven de eigen belangen en percepties uit te stijgen en elkaars afhankelijkheden te blijven (h-)erkennen. Samenwerken in netwerken verlangt het managen van vertrouwen zodat samen aan transformaties en transities gewerkt kan worden. LeAD GLocal onderzoekt, arrangeert, verbindt, ontwerpt en realiseert duurzame oplossingen en leert netwerken de impact van hun inspanningen te monitoren en bij te stellen.