Netherlands
+31 6 14 34 20 78
ehwniedeveld@leadglocal.eu
“UITDAGENDE EN INNOVATIEVE LEEROMGEVINGEN”

Onderwijs, Ondernemers,  
Overheid en Eindgebruikers leren oplossingen ontwerpen

LeAD GLocal creëert waardevolle, uitdagende en innovatieve leeromgevingen, waar onderwijs, ondernemers en overheid samen met hun medewerkers, docenten, leerlingen en eindgebruikers oplossingen leren ontwerpen voor complexe maatschappelijke vraagstukken, zoals de Sustainable Development Goals(SDGs).

LeAD GLocal verbindt publiek private partners en helpt hen bij het veranderkundig proces vanuit gezamenlijk belang te komen tot nieuwe handelingsperspectieven.

LeAD GLocal leert medewerkers/docenten, leidinggevenden en besturen op een pragmatische wijze nieuwe vaardigheden te ontwikkelen en inhoud te geven aan oplossingen via bijvoorbeeld fieldlabs, living labs, hacketons en makathons.

LeAD GLocal helpt publiek private partners slimme, duurzame en inclusieve transities mogelijk te maken door in co-makership transitiepaden, programmalijnen en concrete projecten te ontwikkelen waarlangs impact maken mogelijk wordt.

Impact door duurzaam integraal samenwerken

Waar LeAD GLocal goed in is

LeAD GLocal is gespecialiseerd in de realisatie van duurzame samenwerking tussen onderwijs, ondernemers, overheden èn hun eindgebruikers. Op inclusieve en participatieve wijze onderzoekt, ontrafelt, arrangeert, verbindt, ontwerpt en realiseert LeAD GLocal nieuwe partnerschappen en leeromgevingen ten behoeve van funderend onderwijs, beroepsonderwijs, bij- om- en nascholing.

LeAD GLocal biedt CONSULTANCY en INTERIM MANAGEMENT diensten

Consultancy, coaching en training

Trainen, coachen en adviseren van professionals, leidinggevenden en directeuren in uw organisatie en/of netwerk om hen in staat te stellen stap voor stap in te spelen op een snel veranderende wereld. U ontwikkelt kennis en vaardigheden om complexe maatschappelijke vraagstukken in en met uw organisatie en partners aan te pakken.

Transitie- en transformatiemanagement

Uw organisatie leren innoveren door te ondernemen en innoverend leren. Een pragmatische aanpak langs transitiepaden en actielijnen ontwikkelen; bouwen aan de benodigde leer- en verbetercultuur en het opzetten van een innovatie ecosysteem waarmee complexe vraagstukken en wicked problems aangepakt worden.

Programma- en netwerkmanagement

Missie gedreven begeleiden en
leiden van netwerk- en ketenpartners om stap voor stap te leren innoveren zijn kernkwaliteiten van LeAD GLocal. Opbouwen en realiseren van strategische programma’s door te vertrekken vanuit hier en nu, en te bewegen naar een nieuwe wereld die dan wel en dan niet een stip op de horizon kent.

Publiek leiderschap

Vanuit behoefte van uw publiek-privaat partnerschap en/of hieraan verbonden teams, domein, instituut geeft LeAD GLocal (bege-)leiding vanuit vertrouwen, betrokkenheid, verantwoordelijkheid en resultaat.

Hierbij staan een sterke leercultuur en het brede maatschappelijke belang centraal.

MAAK KENNIS! En u weet meer…

CONTACT

UITDAGINGEN

PROJECTEN

DEELNEMERS

samenwerkingsPARTNERS

ECOSYSTEMEN

INNOVATIEKRACHT

IMPACT

INNOVATIEKRACHT en

IMPACT

Een duurzaam inclusieve en innovatieve samenleving verlangt focus op zowel lange als korte termijn. Lange termijn via transitiearena’s ivm systeeminnovaties; en korte termijn via politieke arena’s tbv besluitvorming en concrete transformatieprojecten.  Versterking van de innovatiekracht is zowel afhankelijk van de mate van gerichte kenniscirculatie en -adoptie, alsook het adaptief en lerend vermogen van betrokkenen. De mate van impact van innovaties op ons welzijn en welvaart in ruime zin is afhankelijk van de mate van diversiteit van participerende actoren in de transitiearena’s. Trends en ontwikkelingen in de wereld om ons heen zijn disruptief en hebben impact op iedereen. LeAD GLocal werkt daarom vanuit een integraal perspectief met de eindgebruiker centraal. 

Video: Fourth Industrial Revolution (11:30min)

LeAD GLocal biedt NL upgrades

Lerende 
Ecosystemen

 LeAD GLocal ontwerpt met opdrachtgevers een op maat gesneden aanpak voor uitdagingen zoals de Sustainable Development Goals. Nieuwe allianties worden opgebouwd en bestaande partnerschappen krijgen een upgrade naar lerende ecosystemen. Hierdoor worden Overheid, Ondernemers, Onderwijs, Eindgebruikers en onze Ecologie integraal met elkaar verbonden ten behoeve van duurzame ontwikkeling .

Waarom? Video: We the People (3:09min)

Stap voor stap naar duurzame innovatie

Nederland werkt aan de verduurzaming van haar innovatie. Zo kent Nederland bijvoorbeeld meer dan 330 Centra voor Innovatief Vakmanschap en Centres of Expertise en 43 Fieldlabs. Initiatieven die sinds 2010 zijn ontstaan vanuit het Topsectorenbeleid. Maatschappelijke vraagstukken, het welzijn van de eindgebruiker of de ecologie hebben hier slechts een beperkte rol. De huidige inrichting van de Nederlandse kennis- en onderwijsinfrastructuur biedt langzaam aan antwoord op de vragen achter de ‘ontembaarheid’ van maatschappelijke vraagstukken. Het gericht toegankelijker en meer gewoon maken van participatie in en gebruikmaking van lerende ecosystemen vergroot de kracht van innovatie en biedt ruimte aan een cultuur van voortdurend leren en ontwikkelen. De huidige publiek private samenwerkingsverbanden kunnen zich doorontwikkelen naar inclusieve leer- en ontwikkelomgevingen voor complexe maatschappelijke vraagstukken. Netwerken van lerende ecosystemen zijn in staat de innovatiekracht, het lerend en adaptief vermogen en de impact op lokaal, regionaal en (inter-)nationaal niveau te vergroten. Dit vraagt kapitaalinvesteringen en meervoudig organiseren, het beheersen van meerdere systemen naast elkaar,  en werken in netwerken en netwerkend werken. LeAD GLocal biedt partijen mogelijkheden stap voor stap te bewegen naar duurzame innovatie en learning communities te bouwen. Moeillijk? Nee, maak leren en innoveren zichtbaar en toegankelijk!

ONDERWIJS

LeAD GLocal leert het ONDERWIJS in het belang van de student de samenwerking met ondernemers/branches uit te bouwen; leert hen innovatieve samenwerking realiseren waar participatieve oplossingen worden ontwikkelt voor complexe maatschappelijke vraagstukken. Onderwijs instituties werken hiermee aan hun maatschappelijke relevantie.

ONDERNEMERS

LeAD GLocal leert ONDERNEMERS in het belang van hun klanten en  branches over traditionele silo’s heen, in samenwerking met het (beroeps-)onderwijs, kennisinstellingen en/of overheden samenwerking creëren die hun werknemers een leven lang de benodigde vaardigheden kunnen leren. 

OVERHEDEN

LeAD GLocal leert OVERHEDEN in het belang van de samenleving samen met (beroeps-)onderwijs, ondernemers/branches en burgers maatschappelijke impact te realiseren en hier passend beleid op te voeren. Een ‘Open Government’ met een cultuur waar inclusiviteit, open communicatie en responsiviteit voorop staat. LeAD GLocal leert overheden nieuwe handelingsperspectieven te ontwikkelen gebaseerd op transparantie en participatie, accountability, effectiviteit en efficiency. 

NETWERKEN

LeAD GLocal leert samenwerkingsNETWERKEN in co-makership boven de eigen belangen en percepties uit te stijgen en elkaars afhankelijkheden te blijven (h-)erkennen. Samenwerken in netwerken verlangt het managen van vertrouwen zodat samen aan transformaties en transities gewerkt kan worden. LeAD GLocal onderzoekt, arrangeert, verbindt, ontwerpt en realiseert duurzame oplossingen en leert netwerken de impact van hun inspanningen te monitoren en bij te stellen.