Netherlands
+31 6 14 34 20 78
ehwniedeveld@leadglocal.eu

IK WIL LEREN WAT IK GRAAG WIL LEREN

“Ik wil leren wat ik graag wil leren. Ik wil dit doen in een omgeving die mij inspireert en uitdaagt. Ik heb er last van dat mensen om mij heen niet naar mij kijken en in hokjes denken; en niet die omgeving bieden die voor mij en anderen inspirerend is. Iedereen bemoeit zich met mij terwijl niemand echt naar mij luistert. Blijkbaar ben ik niet van belang, maar de systemen om mij heen wel!”

“Met alle goede wil zie ik mijn docenten en collega’s in het bedrijfsleven, en zelfs beleidsmakers bij de overheid worstelen om leren in een betekenisvolle omgeving mogelijk te maken. Ze weten onvoldoende hoe…”

“…Ik zie dat jij kan helpen de professionals in het onderwijs, bedrijfsleven en bij de overheid wel naar mij te leren luisteren. Zodat ik en zoveel anderen, ook waarde kunnen creëren en van betekenis kunnen zijn voor de samenleving op een manier die wij willen!”

(…volgens een leerling zoals velen)

Impact door duurzaam integraal samenwerken “Het echte leven centraal, niet het systeem!”

PORTFOLIO
“UITDAGENDE EN INNOVATIEVE LEEROMGEVINGEN”

Onderwijs, Ondernemers, Overheid en Eindgebruikers leren oplossingen ontwerpen

LeAD GLocal creëert waardevolle, uitdagende en innovatieve leeromgevingen, waar onderwijs, ondernemers en overheid samen met hun medewerkers, docenten, leerlingen en eindgebruikers oplossingen leren ontwerpen voor complexe maatschappelijke vraagstukken, zoals de Sustainable Development Goals(SDGs).

LeAD GLocal verbindt publiek private partners en helpt hen bij het veranderkundig proces te komen tot nieuwe handelingsperspectieven. LeAD GLocal leert medewerkers/docenten, leidinggevenden en besturen op een pragmatische wijze in te spelen op veranderingen, innovaties en inhoud te geven aan oplossingen via bijvoorbeeld fieldlabs, living labs, hacketons en makathons. LeAD GLocal helpt publiek private partners slimme, duurzame en inclusieve transities mogelijk te maken door in co-makership transitiepaden, programmalijnen en concrete projecten te ontwikkelen waarlangs impact maken mogelijk wordt.

Nederland en de wereld om ons heen werkt aan de verduurzaming van innovatie. Maatschappelijke vraagstukken, het welzijn van de eindgebruiker of de ecologie hebben in disciplinaire samenwerking slechts een beperkte rol. De huidige inrichting van  bestaande kennis- en onderwijsinfrastructuur biedt maar langzaam aan antwoord op de vragen achter de ‘ontembaarheid’ van maatschappelijke vraagstukken. Het gericht toegankelijker en meer gewoon maken van participatie in en gebruikmaking van lerende ecosystemen vergroot de kracht van innovatie en biedt ruimte aan een cultuur van voortdurend leren en ontwikkelen. Bestaande publiek private samenwerkingsverbanden (pps’en) kunnen zich doorontwikkelen naar inclusieve leer- en ontwikkelomgevingen voor complexe maatschappelijke vraagstukken. PPS’en waar inter- en transdisciplinair wordt samengewerkt als genetwerkte en lerende ecosystemen zijn in staat de innovatiekracht, het lerend en adaptief vermogen en hun  impact te vergroten. Dit vraagt kapitaalinvesteringen en meervoudig organiseren, het beheersen van meerdere systemen naast elkaar,  en werken in netwerken en netwerkend werken. LeAD GLocal gaat samen met partijen concreet aan de slag om stap voor stap te bewegen naar duurzame innovatie en learning communities te bouwen. Moeillijk? Nee, maak leren en innoveren zichtbaar en toegankelijk! #SocialeInnovatie & #TechnologischeInnovatie

NETWERKEN

LeAD GLocal leert samenwerkingsNETWERKEN in co-makership boven de eigen belangen en percepties uit te stijgen en elkaars afhankelijkheden te blijven (h)erkennen. Samenwerken in netwerken verlangt het managen van vertrouwen zodat samen aan transformaties en transities gewerkt kan worden. LeAD GLocal onderzoekt, arrangeert, verbindt, ontwerpt en realiseert duurzame oplossingen en leert netwerken de impact van hun inspanningen te monitoren en bij te stellen.

Stap voor stap naar duurzame innovatie

“Samen werken wij aan echte verandering” PORTFOLIO

Waar LeAD GLocal goed in is

LeAD GLocal is gespecialiseerd in de realisatie van duurzame samenwerking tussen onderwijs, ondernemers, overheden èn hun eindgebruikers. Samen onderzoeken, ontrafelen, arrangeren, verbinden, ontwerpen en realiseren wij nieuwe partnerschappen en leeromgevingen waar alles mogelijk is.

LeAD GLocal maakt met u transities en transformaties mogelijk

Transitie- en transformatiemanagement

Samen gaan wij innoveren. Samen ontwerpen en doorlopen wij een pragmatische aanpak voor veranderingen voor transitievraagstukken. Complexe uitdagingen krijgen vorm langs transitiepaden en actielijnen. Wij bouwen samen aan de benodigde leer- en verbetercultuur, vergroten het probleemoplossend vermogen en realiseren een innovatie ecosysteem waarbinnen complexe vraagstukken en wicked problems aangepakt worden.

#leergemeenschappen #learningcommunities

Training en coaching van Interdisciplinariteit

Maak het verschil door vanuit passie en drijfveren jouw rol te vervullen die past bij jezelf en de omgeving die jou inspireert. Leer als professional jouw moreel kompas te gebruiken en een betekenisvolle bijdrage te leveren aan de samenleving. Maak impact door met andere disciplines samen te werken en versterk jouw competenties als T-Shaped of M-Shaped professional.

#LevenLangOntwikkelen #LoopbaanOntwikkelingBegeleiding

Transitiekundige ondersteuning en innovatie advies

Samen met uw netwerk van publiek private partners ontwikkelen wij innovatiestrategieën die al doende antwoorden vindt op de toenemende lokalisering en globalisering, vergijzing en ontgroening,  intersectorale arbeidsmobiliteit, leven lang ontwikkelen, uitdagingen op het gebied van onderwijs en arbeidsmarkt, en uw bijdragen aan de Sustainable Development Goals’s, et cetera.

#sustainabledevelopmentgoals #energietransitie #voedseltransitie #circulaireeconomie #kringlooplandbouw #biodiversiteitherstel #sdg’s

Programma- en netwerkmanagement

Samen met professionals ontwikkelen wij een programmatische aanpak met en voor netwerk- en ketenpartners vanuit gemeenschappelijke belangen en perspectieven om stap voor stap te leren innoveren en het leren te innoveren.

#slim #duurzaam #inclusief

MAAK KENNIS!

“Verwonder u over onze ervaringen en ontdek uw kansen” CONTACT

LeAD GLocal is dé leerCONTEXTdesigner van mogelijkheden

SAMEN CREËREN WIJ WERELDEN VAN MOGELIJKHEDEN

HIER KAN ALLES !

ECOSYSTEMEN

INNOVATIEKRACHT

IMPACT

UITDAGINGEN

PROJECTEN

DEELNEMERS

samenwerkingsPARTNERS
INNOVATIEKRACHT en

IMPACT

Een duurzaam inclusieve en innovatieve samenleving verlangt focus op zowel lange als korte termijn. Lange termijn via transitiearena’s ivm systeeminnovaties; en korte termijn via politieke arena’s tbv besluitvorming en concrete transformatieprojecten.  Versterking van de innovatiekracht is zowel afhankelijk van de mate van gerichte kenniscirculatie en -adoptie, alsook het adaptief en lerend vermogen van betrokkenen. De mate van impact van innovaties op ons welzijn en welvaart in ruime zin is afhankelijk van de mate van diversiteit van participerende actoren in de transitiearena’s. Trends en ontwikkelingen in de wereld om ons heen zijn disruptief en hebben impact op iedereen. LeAD GLocal werkt daarom vanuit een integraal perspectief met de eindgebruiker centraal.

Video: Fourth Industrial Revolution (11:30min)
LeAD GLocal biedt NL upgrades

Lerende

Ecosystemen

 LeAD GLocal ontwerpt met opdrachtgevers een op maat gesneden aanpak voor uitdagingen zoals de Sustainable Development Goals. Nieuwe allianties worden opgebouwd en bestaande partnerschappen krijgen een upgrade naar lerende ecosystemen. Hierdoor worden Overheid, Ondernemers, Onderwijs, Eindgebruikers en onze Ecologie integraal met elkaar verbonden ten behoeve van duurzame ontwikkeling .

Waarom? Video: We the People (3:09min)