Netherlands
+31 6 14 34 20 78
ehwniedeveld@leadglocal.eu

Portfolio

Learn And Develop in a Global and Local world

SAMEN GAAN WIJ INNOVEREN

Op het grensvlak van overheid, ondernemers, en onderwijs gaan wij samen innoveren en werken wij aan maatschappelijke vraagstukken. Op basis van een slimme, inclusieve en duurzame aanpak ontdek en ervaar je hoe je impact maakt. Samen gebruiken wij ontwerp- en designtools, samen maken wij ‘onderwijs’ dat voortdurend inspeelt op verandering in de wereld.

“OPZET, ONTWERP EN BEGELEIDING MEERJARIG PROGRAMMA LEREN EN INNOVEREN FOOD & DUURZAAMHEID”

Food Innovation Academy Vlaardingen
“Jongeren leren momenteel nog onvoldoende om te gaan met complexe problematiek waar ze in hun werk als beginnend beroepsbeoefenaar mee worden geconfronteerd. Het onderwijs biedt jongeren nog te weinig uitdagende opdrachten en ondersteuning aan om die competenties te leren die zo hard nodig zijn om tot innovatieve oplossingen te komen. Daarom zijn moderne aanvullende onderwijsconcepten zoals challenges, nieuwe vormen van hybride leren en werkplekleren, regioleren, hackathons en makathons nodig om de actualiteiten uit de maatschappij direct in het onderwijs te brengen en te leren omgaan met groene transities. Het onderwijs lukt dit echter niet alleen, hier is nauwe regionale samenwerking voor nodig. Het programmateam van de Food Innovation Academy biedt een grote groep jongeren in de regio de mogelijkheid samen met bedrijven oplossingen te bedenken, ontwerpen en maken voor duurzaamheidsvraagstukken.”

“HACKATHON SER-TRANSITIEPROCES”

Sociaal Economische Raad
“Hoe kan de manier waarop we werken bijdragen aan het gewenste toekomstbeeld van de SER, het vasthouden aan positieve punten en oplossen van problemen die we nu ervaren bij de SER? Vanuit de transitie is het gewenste toekomstbeeld van de SER een robuuste, toekomstbestendige en wendbare organisatie, met ruimte en aandacht voor de ontwikkeling van het aanwezige talent en met medewerkers die professionele autonomie en handelingsruimte ervaren. Hiervoor is nodig dat de organisatie meer wordt toegesneden op de taken en opdrachten die (dienen te) worden vervuld en de ontwikkelingen die zich daarin voordoen en dat het potentieel van de organisatie meer dan nu wordt benut.”

“ONTWERPSESSIES TRANSITIE IN DE GEZONDHEIDSZORG”

Leefstijlcoalitie Zuid-Holland Zuid
Begin 2022 ontstond het initiatief om het complexe transitieproces in de zorg binnen de regio Zuid-Holland Zuid (verder) op gang te helpen en vorm te geven. Een inspiratiesessie leidde ertoe dat alle deelnemers unaniem besloten door te gaan. Dankzij vier ontwerpsessies en héél véél schrijfwerk kwam het tot een coalitieakkoord en een oprichtingsdocument, waarin missie, visie, doelen, programmalijnen en de eerste 11 projecten zijn uitgewerkt, worden gefinancierd en uitgevoerd. De Leefstijlcoalitie ZHZ gelooft in preventie en leefstijl(geneeskunde), patiënten die zelf de regie voeren voor een vitaal leven, een betaalbaar zorgstelsel dat is gericht op gezondheid en gedrag met een integrale patiëntbenadering, domeinoverstijgende samenwerking en persoonsgerichte zorg. Het multi-disciplinaire programmabureau geeft inmiddels langs verschillende  transformatiepaden vorm aan deze transitie.

“ORGANISATIE, PROGRAMMERING EN UITVOERING MDSC2022”

Maritime Delta Student Challenge 2022
Studenten en professionals maken met elkaar kennis en dagen elkaar uit te komen tot verduurzaming van de sector. Samen met de brancheorganisatie van de Maritime Industrie, bedrijven DAMEN, Oceanco, VanDerLeun, en beroepsopleidingen van DaVinci en STC ontdekken studenten hoe aantrekkelijk het is om te werken in een sector en geven hier zelf vorm aan.

“MASTERCLASS DESIGN THINKING IN HET PRIMAIR ONDERWIJS”

Montessorischool Maas en Waal Amsterdam 
In 2022 ontving de meest duurzame leerkracht PO ’21 in Nederland voor haar gehele school een uitgebreide masterclass design thinking in het onderwijs. Leren voor duurzame ontwikkeling werd zo al in het primair onderwijs onder de aandacht gebracht.

“IMPLEMENTATIE THEMA VOEDSELVERSPILLING IN OPLEIDING FOOD & FUTURE”

Gastlessen Design Thinking en coaching kerndocent en studententeams.
Al enkele jaren neemt CURIO deel met verschillende teams aan de Nationale Voedselverspillingschallenge. De behoefte om Real Life Learning en Real Life Problem Solving te implementeren groeit. Via diverse gastlessen en coaching wordt CURIO begeleidt dit mogelijk te maken.

“GELUIDSADAPTIEF & CIRCULAIR BOUWEN IN HOOFDDORP”

Begeleiding, coaching en advisering programma Smart Makerseducation 

Een grote uitdaging voor een gemeente als Haarlemmermeer waar als gevolg van regels rondom vliegtuiggeluid veel beperkingen gelden om te bouwen.Dat terwijl met slimme manieren van ontwerp, gebruik van materialen en technologie vandaag de dag veel meer mogelijk is. Op 29 september t/m vrijdag 1 okt’21 organiseren Smart Makers Education, Nova College, Gemeente Haarlemmermeer, Podium voor Architectuur, TU-Delft, Ymere, Hogeschool Inholland en nog veel meer bedrijven en scholen de Makathon Geluidadaptief en Circulair bouwen.  Op de Makathon Geluidadaptief en Circulair bouwen gaan we samen met jong talent, experts en bedrijven op zoek naar slimme toepassingen van nieuwe materialen en technologie” Aftermovies van: DAG 1DAG 2 DAG 3 #geluid #circulair #innoveren #leren #bouwen #netwerkpartnerschap #fieldlab #livinglab

“ADVISERING MANAGEMENT PROFIEL HUIS VAN DE TECHNIEK”

Advisering profielschets nav onderzoeks- en adviesrapport vernieuwde organisatie “Huis van de Techniek is een onafhankelijke stichting waarin ondernemers, onderwijsinstellingen en overheden met elkaar samenwerken. Het stichtingsbestuur bestaat uit vertegenwoordigers van het bedrijfsleven, de hele onderwijsketen en vertegenwoordigers van overheden. Huis van de Techniek coördineert, regisseert, faciliteert en geeft in Zeeland uitvoering aan de initiatieven die er worden ontwikkeld om alle Zeeuwse leerlingen en lerenden in het kader van hun leer- en loopbaanoriëntatie en -ontwikkeling kennis te laten maken met de mogelijkheden die een keuze voor techniek en toegepaste technologieën voor hen kan betekenen”. #sociocratie #netwerkpartnerschap #programmamanagement #zeeland

“EEN VITALE OMGEVING CREËREN WIJ SAMEN”

Begeleiding, coaching en advisering programma Smart Makerseducation

“De zorg- en begeleidingsvragen worden steeds complexer, zowel in de gehandicaptenzorg als in de kinderopvang. Het is belangrijk dat verschillende vakgebieden elkaar vinden en samen tot slimme oplossingen komen.” Dit jaar is het thema vitaliteit! Dit betekent slimme oplossingen voor het ondersteunen van een cliënt/kind vanuit zijn/haar behoeften voor een vitaal leven waar dat nu nog niet altijd goed lukt. De cliënt/het kind geeft de richting aan, de professional volgt, de technologie ondersteund. Alle deelnemers leveren met elkaar een bijdrage aan slimme oplossingen waardoor kind en client weer vitaal kunnen bewegen, spelen en ook financieel gezond zijn. We werken dit jaar helemaal online, alleen de coaches en organisatie zijn op locatie bij de Hartekamp Groep. Ondanks dat is het een spetterend programma met veel energie, humor en teamwork. Integraal verslag van: DAG 1DAG 2 DAG 3 #vitaliteit #levenskracht #weerbaarheid #fysiek #mentaal #livinglab

“LDE – CENTRE FOR SUSTAINABILITY”

Advice, consulting and coaching

“Interdisciplinary teams of motivated students from TU Delft, Erasmus University Rotterdam, Leiden University and other universities in The Netherlands take part in a 6-week Case Competition. They propose solutions to real-life cases and work closely with industry-leading professionals and Regional Energy strategy centers in the Netherlands! Leiden-Delft- Erasmus Centre for Sustainability, an interdisciplinary research centre in which three universities join forces: Leiden University,  Delft University of Technology and Erasmus University Rotterdam work together to accelerate the transition towards a circular economy.  We aim to create enthusiasm and awareness of sustainability among students of LDE universities and to build a community that connects the students with (study) associations and professionals in the field of sustainability.”

“BOUWEN AAN EEN ZEEUWSE COALITIE TER PROMOTIE VAN TECHNIEK”

Onderzoeks- en adviesrapport – Publiek Private Partnerschappen

  “Hoe ziet een toekomstige (nieuwe) organisatie voor de promotie van en voor techniek en toegepaste technologieën in Zeeland eruit? Een organisatie die in staat is uitvoering te geven aan de programmalijnen “Kiezen voor Techniek”, “Leren voor Techniek” en “Werken in de Techniek” én in staat is de uitvoering van Zeeuwse sleutelprojecten op te nemen binnen de vernieuwde organisatie.”

“WAARDEGEDREVEN ZORG VOOR DE PATIËNT”

Value Based Health Care en medicatieverificatie.

“Leren en innoveren op het gebied van medicatietrouw en medicatieverificatie in het Maasstad Ziekenhuis, zodat vanuit patiëntperspectief de therapie maximaal effect heeft. Interdisciplinaire teams doorlopen het leer-, ontwerp- en innovatieve maakproces, zodat het thema Value Based Health Care binnen de dagelijkse zorg mogelijk wordt. Naast het ontwerpen van concrete (prototype) oplossingen binnen de zorg-/medicatieketen, leert de Maasstad Academie concepten, tools en technieken in te zetten die hen leert in te spelen op voortdurende veranderingen en innovaties.”

“BEROEPSONDERWIJS VOOR EEN CIRCULAIRE BOUW- EN INSTALLATIESECTOR”

Regionale interactieve en interdisciplinaire docentenconsultaties

  “Vanuit het perspectief van “global challenges and local solutions” zijn regionale consultaties onder docenten uitgevoerd onder pro-, vmbo-, mbo- en hbo-onderwijs. Tijdens interactieve sessies zijn docenten, practoren, lectoren, innovatie- en programmamanagers en beleidsmedewerkers actief aan de slag gegaan. Het doel van Circular Skills is het inventariseren en verankeren van circulaire vaardigheden in het beroepsonderwijs in de bouw- en installatiesector om toekomstige generaties op te leiden tot circulaire vakmensen, passend bij de behoefte vanuit de arbeidsmarkt.”

“HUMAN CAPITAL TOPSECTOR WATER & MARITIEM”

Ontwerpen nationaal plan van aanpak Droogte en Emissieloos varen.

“In opdracht van de Topsector Water & Maritiem en het ministerie I&W ontwerpen van een nationale aanpak voor de thema’s Droogte en Emissieloos Varen. Onderliggende doelen: demonstreren dat werken-leren-innoveren integraal met elkaar verweven zijn; onderwijs en leren ontwikkelen van innovatieve oplossingen en deze verbinden aan bedrijven en organisaties binnen de Topsector Water & Maritiem; thema’s onder de aandacht brengen van mbo, hbo en wo studenten, docenten, practoren en lectoren, evenals Young Professionals en medewerkers van bedrijven en maatschappelijke instellingen.”

“VORMGEVEN HYBRIDE ONDERWIJS”

Ontrafelen en verhelderen regionale vraagarticulatie, focus en prioritering

“De wereld van welzijn is volop in beweging: de relatie tussen welzijnsorganisaties en burgers verandert, het Rijk decentraliseert taken naar gemeenten en de beschikbare middelen nemen af. Ook in de Metropoolregio Rotterdam Den Haag is deze transitie volop aan de gang. Het bestaansrecht van de welzijnssector is niet langer vanzelfsprekend en welzijnsorganisaties zijn op zoek naar hun rol en positie ten opzichte van individuele burgers, andere professionele disciplines (zoals woningbouwverenigingen en zorginstellingen) en de gemeentelijke overheid.”

“SAMEN BOUWEN AAN EEN FIJNE EN VEILIGE BASIS VOOR KINDEREN”

Ontwerpen en uitvoeren onderzoeksprogramma voor ouders en interactieve werksessies met 4-12 jarige kinderen.

“Binnen het programma Inclusieve Samenleving is de werkgroep mentale weerbaarheid actief; een diverse groep formele en informele netwerkpartners. Binnen het deelprogramma ‘Opvoeden en opgroeien doen we samen’ , is de werkgroep maatschappelijk opdrachtnemer om een inventarisatie uit te voeren rondom het thema Mentale Weerbaarheid. Op basis daarvan maakt zij een advies over welke inzet nodig is om jeugdigen in de Hoeksche Waard te leren omgaan met uitdagingen, stress en ingrijpende gebeurtenissen in hun leven.”

“DIT HELPT KWETSBARE OUDEREN ECHT ‘OVER DE DREMPEL’”

Verduurzaming en opschaling van het programma aanbod “Samen Bewegen”, strategisch adviseren en begeleiden van interdsciplinaire netwerkpartijen tijdens on- en offline samenwerkingssessies.

“In de Hoeksche Waard woont een groeiend aantal ouderen; dubbele vergrijzing. Onder deze ouderen bevindt zich een groep in de leeftijd ‘70-plus’ die niet of onvoldoende beweegt. Het project Samen Bewegen biedt hier een laagdrempelige aanpak voor en heeft vooralsnog een plaats in het uitvoeringsprogramma Ouderen en Gezondheidszorg 2020 van GGD Hoeksche Waard. Het programma sluit aan op de lokale nota volksgezondheid”.

“NATIONALE CHALLENGE VOEDSELVERSPILLING 2020-2021”

Lokale oplossingen tegen voedselverspilling voor wereldwijde problemen.

”De challenge ’20-’21  is gestart met maar liefst 77 studententeams van 20 verschillende scholen! 25 bedrijven hebben zich aangemeld met een challenge. De kick-off heeft digitaal plaatsgevonden en deelnemers worden online, off-line en hybride ondersteund. Tot 1 april 2021 werken de teams aan voedselverspillingsvraagstukken van bedrijven en instellingen en denken na over innovaties die bijdragen aan het tegengaan van voedselverspilling. Een deskundige jury beoordeelt de ingediende cases. Genomineerde teams worden uitgenodigd voor de finale. Het eindevent vindt digitaal plaats op donderdag 22 april 2021.” Link naar: website mbo-challenge.nl

REGIONAAL NETWERKPARTNERSCHAP – ONDERWIJS/ARBEIDSMARKT

EFRO-Penvoerderschap en projectleiderschap –  Netwerkpartnerschap Slim Gemaakt

“Het project ‘Slim Gemaakt’ is een initiatief van het MKB bedrijfsleven om samen met het onderwijsveld een concreet werkproject te ontwikkelen voor het vergroten van het arbeidspotentieel en het terugdringen van de mismatch met de arbeidsmarkt in Rotterdam. Het MKB wil nieuwe beroepsopleidingen op maat stimuleren in de metaal- en maakindustrie. ”

THE YOUNG PROFESSIONAL CHALLENGE 2020

ICA is the ultimate knowledge and network platform, bringing together the young professionals of the associated young professional organisations in over 40 events per year. With more than 40.000 Young Professionals within its network, ICA is one of a kind. 

“ICA, NL2025 and DOON offer you the opportunity to work in a brand new digital, cross-industry and cross-cultural environment with fellow ICA members, trainers and coaches from DOON and support of NL2025. DOON offers a very innovative and rich ideation platform to enable idea generation and development which will improve your digital skillset in working in a fully digitalized creative environment. You will work in multidisciplinary and interdisciplinary teams and join in a large national public-private partnership. And finally, your idea will actually contribute in defining a (new) future for our country. You will be grouped in teams along the three major themes: excellent education, sustainable growth, vigorous society”

JONGEREN: “BESLIS MEE OVER DE TOEKOMST VAN NEDERLAND”

Jongeren hebben zich laten uitdagen oplossingen te bedenken voor de problemen die zij in deze coronacrisis ervaren en waarmee zij Samen Nederland mooier maken. 

“De partijen DOON, DOK21, OLC21 en CAN organiseren in samenwerking met NL2025, doorlopend tussen 18 juni t/m 31 juli 2020 een challenge waarin jongeren oplossingen bedenken voor de problemen en uitdagingen die jongeren ervaren in deze coronacrisis. En belangrijker: Hoe willen jongeren dat hun dagelijks leven er wel uit komt te zien? Voor welke belemmeringen moeten er dan oplossingen komen? Hoe kunnen we voorkomen dat jongeren bij een volgende virusuitbraak weer geconfronteerd worden met dezelfde problemen? Wat moet er geleerd worden en mag absoluut niet verloren gaan?” Link naar: aanmeldplatform coronachallenge

STRATEGISCHE POSITIONERING HUIS VAN DE TECHNIEK

Begeleiding en advies bij de strategische positionering van het Huis van de Techniek Zeeland  

“Huis van de Techniek is een onafhankelijke stichting waarin ondernemers, onderwijsinstellingen en overheden met elkaar samenwerken. Het stichtingsbestuur bestaat uit vertegenwoordigers van het bedrijfsleven, de hele onderwijsketen en vertegenwoordigers van overheden. In het belang van de Zeeuwse gemeenschap coördineert, regisseert en faciliteert Huis van de Techniek  de initiatieven die er worden ontwikkeld om alle Zeeuwse leerlingen in het kader van hun loopbaanoriëntatie kennis te laten maken met de mogelijkheden die een keuze voor techniek voor hen kan betekenen.”

NEXTTECHNICIAN HACKATHON AMSTERDAM

Interdisciplinair en cross-sectoraal samenwerken om duurzame mobiliteit in Amsterdam mogelijk te maken.

“De gemeente Amsterdam op zoek naar antwoorden op complexe mobiliteitsvraagstukken. Tijdens de drie daagse hackathon NextTechnician werden in interdisciplinaire teams antwoorden gevonden op: • Hoe zal het vervoer van pakketten in de stad eruit zien? • Hoe zal het openbaar vervoer eruit zien in de stad? • Hoe kunnen we 2025 is zoveel mogelijk gemotoriseerd verkeer in Amsterdam al uitstootvrij maken?” Link naar: uitgebreid interview door trendwatcher Vincent Everts

SCHONE RIVIEREN SANIHACK

Strategische ondersteuning en training IVN, Plastic Soup Foundation, St. De Noordzee

“Tijdens deze Hackathon willen we met verschillende actoren in de keten werken aan het oplossen van een van de grootste milieurampen van deze tijd. De SaniHack biedt een serie interessante uitdagingen, waarvoor interdisciplinaire teams nodig zijn. Het biedt een unieke mogelijkheid voor producenten, overheden, inhoudelijke plastic-experts, maatschappelijke organisaties, wetenschappers, ontwerpers, studenten, retailers en dwarsdenkers om samen te werken en van elkaar te leren. Dit om te komen tot verrassende en innovatieve oplossingen die interessant zijn voor zowel producten, overheden als het milieu.”

WENDBAARHEID EN INNOVATIE MBORAAD – BTG ZWS

Hackathon bedrijfstakgroep Zorg, Welzijn en Sport

“Op 12 & 13 november 2019 vond in Het Leerhotel in Amersfoort de eerste Hackathon van de bedrijfstakgroep Zorg, Welzijn en Sport plaats. Meer dan 130 deelnemers, waaronder ook studenten en vertegenwoordigers van het werkveld, bogen zich in interdisciplinaire teams over concrete ‘hoe kunnen we…’-vragen over veilig leren en werken met technologie.”

NETHERLANDS MARITIME TECHNOLOGY

Innovatiecoaching en werven voor de branche

“Voor de branche organisatie Netherlands Maritime Technology organiseerde wij de Maritime Delta Student Challenge in de Duurzaamheidsfabriek in Dordrecht. Tijdens dit evenement, de opvolger van de Maritime Innovation Experience, gingen 130 mbo studenten in cross-overs aan de slag met integrale challenges van maritieme bedrijven. Maritime Delta partners STC, DaVinci, Netherlands Maritime Technology, Innovation Quarter, Oceanco, Feadship, van der Leur, Damen, e.a.” Link naar: Artikel Maritime Innovation Experience

OP WEG NAAR ZEEUWSE LEARNING COMMUNITIES

Programmaontwikkeling duurzaam economische structuurversterking Zeeland

“In opdracht van het consortium Huis van de Techniek,  Cargill en Dow, HZ University of Applied Sciences en University College Roosevelt hebben wij een programma ontwikkeld om te komen tot een stroomversnelling van jongeren richting de grootste tekortsectoren in Zeeland. Doel is op scholen en binnen bedrijven samen te werken  aan oplossingen voor de uitdagingen waar Zeeland voor staat. Het programma is het begin van het ontstaan van learning communities in Zeeland. Dit programma sluit aan op het investeringsprogramma Zeeland in Stroomversnelling” Link naar: Nieuwsbrief Arbeidsmarkt Zeeland

WETENSCHAPSORIËNTATIE NEDERLAND

Dagvoorzitterschap WON-manifestatie

“Wetenschapsoriëntatie Nederland (WON) is een netwerk van ongeveer 50 scholen die samen wetenschapsoriëntatie een nadrukkelijke plek geven in het vwo-curriculum. Door ‘onderzoekend leren’ en ‘leren onderzoeken’ ontwikkelen WON-leerlingen academische vaardigheden en vooral een academische houding: nieuwsgierigheid, nuance en een kritische kijk op de wereld om hen heen.” Link naar: WONAcademie

PUBLIEK PRIVAAT SAMENWERKEN – ONDERWIJS/ARBEIDSMARKT

Strategisch netwerkmanagement, projectleiderschap, en pragmatische begeleiding en coaching onderwijskundig leiderschap

“Het project ‘Slim Gemaakt’ is een initiatief van het MKB bedrijfsleven om samen met het onderwijsveld een concreet werkproject te ontwikkelen voor het vergroten van het arbeidspotentieel en het terugdringen van de mismatch met de arbeidsmarkt in Rotterdam. Het MKB wil nieuwe beroepsopleidingen op maat stimuleren in de metaal- en maakindustrie. ”

OPEN LEERCENTRUM 21

Mede-oprichter en ontwerper van OLC21 en en leer- en ontwikkelcoach 

“OLC21 is een educatief ecosysteem voor onzichtbare jongeren, voortijdig schoolverlaters, thuiszitters & jongeren die meer willen leren. Bij OLC21 creëren en beheren jongeren op participerende wijze zelf een educatief ecosysteem. Hier kunnen zij zich op basis van hun individuele leer- en ontwikkelvragen in groeps -en verenigingsverband sociaal en intellectueel ontwikkelen.”

OPLEIDEN VOOR DE REGIO

Programmalijnen uit kwaliteitsplan verbinden aan behoeften van onderwijsteams

“ROC Nijmegen wil opleiden voor de Regio. Zij wil opleidingen meer responsief maken voor vragen uit de regio en hiermee een belangrijke bijdrage leveren aan de economische vitaliteit, de welvaart en een duurzaam arbeidsmarktperspectief van werkenden en werkzoekenden in de regio. LeAD GLocal traint en coacht odner meer het team onderwijs vanuit de essentie te handelen, te leren omgaan met complexiteit en netwerkend te werken.”

ANDERS LEREN LEREN MET VERASSENDE UITKOMSTEN: “DE KALMEERBEER”

Interdisciplinaire, cross-sectorale en multilevel samenwerking onderwijs en ondernemers 

Tijdens de Makathon Smart Solutions voor Zorg en Welzijn 2019: “3 dagen lang hebben 120 studenten en medewerkers vanuit hbo, mbo en vmbo ICT, techniek en zorg gerelateerde opleidingen gewerkt aan slimme technologische oplossingen voor meer zelfregie in de zorg. In 12 teams zijn heel innovatieve oplossingen bedacht, het winnende concept, de Kalmeerbeer!”

KETEN EN NETWERKINNOVATIE

Interdisciplinair en cross-sectoraal samenwerken om Natuurinclusieve landbouw mogelijk te maken.

“Noord-Holland heeft behoefte aan nieuwe denkrichtingen en werkwijzen die bijdragen aan een gezonde omgeving voor het milieu, de bodem, de natuur en voor de agrarische ondernemer zelf. Natuurinclusieve landbouw is één van de richtingen die hieraan kan bijdragen. Natuurinclusieve landbouw is een weg om de landbouw ook ecologisch robuuster te maken, met aandacht voor een veilige en hoogwaardige voedselproductie met minder milieudruk, meer aandacht voor de kwaliteit van het landschap, water en verbetering van de biodiversiteit.”

ZEEUWS ENERGIEAKKOORD

Transitiemanagement en strategisch ontwerp/advies Arbeidsmarkt en Scholing

“In opdracht van de Provincie Zeeland levert LeAD GLocal een bijdrage aan de Regionale Energiestrategie Zeeland. Onder de naam Zeeuws Energieakkoord werken partijen samen aan een energieneutraal Zeeland. Zij benutten kansen voor Zeeland en voeren het landelijk Klimaatakkoord uit. Hiermee werken ze aan de internationale energie- en klimaatdoelen van Parijs. De sectortafels geven invulling aan het proces en werken aan de Regionale Energiestrategie voor Zeeland.”

SER – NATIONAAL KLIMAATAKKOORD

Strategisch ontwerp/advies Arbeidsmarkt en Scholing

“Als strategisch adviseur van de Taakgroep Arbeidsmarkt en Scholing binnen het Klimaatakkoord organiseerde wij onder meer een Hackathon voor de Taakgroep. Samen met KEK en JKB vertegenwoordigd in de Taakgroep stelde wij tot doel  ideeën van bestuurders, experts en studenten samen in een ‘snelkookpan’ te mengen om tot nieuwe ideeën en innovatieve oplossingen te komen voor de uitdagingen van duurzaam onderwijs en een toekomstbestendige arbeidsmarkt.”

SMARTMAKERSEDUCATION 3D MAKERSZONE

Interdisciplinaire, cross-sectorale en multilevel samenwerking onderwijs, ondernemers en overheden  

“Smart Makers Education organiseert Makathons met een sterke focus op leren voor onderwijs en bedrijf. Tijdens een Makathon van één-, twee, of drie dagen werken studenten, medewerkers en experts aan actuele innovatievraagstukken met de laatste technologieën zoals VR, Blockchain, 3D printing en Internet of Things. Zo ontstaan slimme ideeën en oplossingen voor alledaagse uitdagingen in de digitale transformatie van bedrijf en maatschappij.”

TECHNOLOGIETRANSITIE UPGRADENL

Programmalijnen voor een sociale en technologische transitie

“Upgrade NL is een meerjarig strategisch programma (2019-2021) waarin publieke en private partijen de krachten bundelen om heel Nederland (meer) tech wise te maken. Wij werken vanuit één agenda mee aan de transitielijnen: leren en werken, educatie en technologieweek. Op deze wijze helpen wij Nederland mee te kunnen bewegen met de technologietansitie.”

NATIONALE CHALLENGE VOEDSELVERSPILLING 2019-2020

Interdisciplinair en cross-sectoraal samenwerken tbv terugdringen voedselverspilling

“In 2019 organiseren wij onder de vlag van Leren voor Morgen en Groenkennisnet deze nationale challenge. Docenten bepalen zelf hoe zij de challenge inpassen in het onderwijs: elke week een projectmiddag, een driedaagse hackathon (een evenement waarin studenten binnen een korte, aaneengesloten tijd een oplossing bedenken) of gekoppeld aan een stage. Het kan allemaal. De oplossingen voor de cases van meer dan 50 studententeams worden aangeleverd aan de jury. Deze buigt zich over alle inzendingen en begin 2020 maken we op een feestelijke uitreiking bekend wie deze eerste editie wint van de MBO Challenge Voedselverspilling!” Link naar video van FINALIST Link naar overige video’s landelijke finalisten

FLEXIBILITEIT VAN DE LEEROMGEVING

Strategisch ontwerp/advies op integrale wijze vormgegeven adhv transitiepaden

“De onderwijsstrategie van het Summa College is in transitie richting onderwijs dat plaatsvindt in een hybride leeromgeving, waarbij school en praktijk verweven zijn. Het onderwijs wordt kleinschaliger, uitgevoerd op meerdere (kleinere) locaties en in samenwerking met bedrijven en andere opleidingen. Daarbij biedt het tevens meer ruimte voor gepersonaliseerde leerroutes. Hoe kunnen deze ontwikkelingen in de onderwijsstrategie ook op gebouwniveau concreet per opleiding vormgegeven worden?”

MEER KANSEN VOOR JONGEREN

Begeleiding, coaching en strategisch advies

“Binnen het programma Meer Kansen Voor Jongeren ondersteunt het Oranje Fonds 21 vrijwilligersprojecten gericht op jongeren van 16 tot 27 jaar. De projecten helpen jongeren bij het halen van een startkwalificatie, het vinden van een baan en mee te doen in de samenleving. Wij ondersteunen bij de integrale realisatie van het programma van Stichting DOK21 en het veranderkundig proces van professionals.”

MEDIAWERF

Onderwijstransitie naar leren via Real Life Learning Projects

“Mediawerf is de praktijkstudio voor het techniek cluster van Zadkine en Albeda College, het technisch MBO voor onder ander Human Technology, Bouw, infra, installatie- en Elektrotechniek in Rotterdam, wat in samenwerking met The Patching Zone in 2012 opgericht is. In mediawerf werken studenten en docenten als ‘peers’ samen met het bedrijfsleven, maatschappelijke organisaties, jonge professionals en experts van The Patching Zone aan de realisatie van real-life projecten.”

CHIBB CONCEPTHOUSE

Onderwijs-, en kennisinnovatieproject

“CHIBB Concepthouse is ontworpen en gebouwd door studenten van verschillende disciplines en niveau’s. CHIBB staat voor Concept House Instituut van Bouw- en Bedrijfskunde – tegenwoordig instituut IGO en was een binnen SUS-Ateliers door studenten ontworpen en in co-creatie gebouwd concepthuis in Heijplaat. Na vier jaar is het gebouw – volgens afspraak – gesloopt om ruimte te maken voor nieuwbouwwoningen. De materialen van CHIBB zijn voor meer dan 60 procent hergebruikt.”

MASKERADE PROTOTYPE

Onderwijs-, en kennisinnovatieproject

“Maskerade is een bouwmethode die de eindgebruiker van nu en de toekomst centraal stelt. Het protoype is zonder aannemer en volledig in co-creatie met studenten, architect, leveranciers van innovatieve producten en hybride docenten vormgegeven. Maskerade heeft de Duurzaamheidsprijs Zuid- Holland 2016 gewonnen en de eerste prijs voor de Open Source Wood Award toegekend door Metsawood (Circular by Design)” Ambities van Maarten van Bregge (video) en Bouwen met docenten en studenten de ontwikkel-, en leerpunten voor alle partners (video) 

POINTS OF DEPARTURE WILHELMINAPIER

Interdisciplinair en cross-sectoraal leren samenwerken in beroepsonderwijs

“The port of Wilhelminapier (Rotterdam) was the departure point for thousands of migrants leaving Europe to start a new life in America. For about a hundred years, people left their homes and their families from this pier, setting off into the unknown. Today, the Wilhelminapier represents cosmopolitan life and is often used as a symbol of Rotterdam’s forward-looking spirit.”

HART VAN ZUID REAL LIFE LEARNING

Interdisciplinair en cross-sectoraal leren samenwerken in beroepsonderwijs  

Het fundament gelegd voor Real Life Learning. VB:“Binnen de opleiding Human Technology wordt via ‘Real Life Learning’ binnen de contouren van het project Hart van Zuid Rotterdam geleerd. In samenwerking met onderwijs, overheid, ondernemers en bewoners meerjarige programma biedt een rijke context waar leren en ontwikkelen mogelijk wordt gemaakt. ”

CO-CREATION LAB

Interdisciplinair en cross-sectoraal leren samenwerken in beroepsonderwijs

“ID co-creation lab is formed between the Patching Zone and the ID college (community college, VET) Different projects will be conducted as well as different teachers, students and also new Patching Zone young professionals.”

SATELIETLABS/LIVING LABS CIV SMART TECHNOLOGY

Interdisciplinair en cross-sectoraal leren samenwerken in labs  

“Het CIV-Smart Technology werkt inmiddels met echte opdrachten vanuit overheid, bedrijfsleven en maatschappelijke instellingen. Studenten leren technieken inzetten om het dagelijks leven een stuk prettiger te maken.”

CAMPUS PARTY – EDUHACKATON

Interdisciplinaire en cross-sectorale samenwerking door vo, mbo, hbo en wo-onderwijs  

“Education Hackathon is a global platform for students, designers, developers, edutech startups, schools, education innovators & suppliers. We focus on building solutions for today’s education problems and bring up creative ideas and solutions in the form of prototypes with a multidisciplinary approach. We don’t bash the current problems in education, we see them as a starting point for building solutions bottom up with all stakeholders.” Link naar: Aftermovie

TEAMLEREN IN MBO

Werken aan High Performance Teams door Teamleren  

“In het MBO is samenwerking tussen docenten niet altijd vanzelfsprekend; docenten staan vaak alleen voor de klas. Samenwerking in teams is echter belangrijk om onderwijsontwikkeling op gang te brengen. Om dit effectief te doen, moeten docenten kennis delen, reflecteren en gezamenlijk nieuwe inzichten uitwerken. Een proces dat ook wel teamleren wordt genoemd.”

LERENDE OMGEVINGEN

Praktijkgericht onderzoek transitie en interdisciplinair leren

“De onderzoeksverkenning Lerende Omgevingen in samenwekrking met Creating010 brengt de randvoorwaarden in kaart voor de realisatie van de transitie van het huidige technisch mbo-onderwijs naar innovatieve lerende gemeenschappen.”

RENOVEREN OP ZUID

Cross-sectorale samenwerking renovatie woningen door MBO-studenten

“Renoveren op Zuid is een samenwerkingsverband van Woonstad, de gemeente Rotterdam, Breijer Bouw en studenten bouw, stukadoren en schilderen van het Albeda College en Zadkine. Een van de woningen waar gerenoveerd wordt is de Boergoensevliet 10 in Rotterdam Charlois”

I TECH YOU !

Interdisciplinaire realisatie I Tech You Paviljoen door MBO-studenten 

“Het I Tech You! Paviljoen moet de plek zijn waar de trots en het zelfbewustzijn van jongeren tot uiting komt en waar zij hun enthousiasme overbrengen op hun vrienden, ouders, het tuindorp Vreewijk en haar bewoners en uiteindelijk heel Rotterdam.”

ROTTERDAM VIERT DE STAD

Interdisciplinaire realisatie De Nieuwe Rotterdammer en lichtkunstobjecten MBO-HBO studenten

“Op 20 maart 2016 wordt ‘De Nieuwe Rotterdammer’, symbool voor de culturele manifestatie, onthuld. Een 20 meter hoog object wat een jonge Rotterdammer verbeeldt. Deze Meta Baby staat voor het feit dat Rotterdam iedere dag opnieuw begint én voor de volgende 75 jaar in de ontwikkeling van de stad.”

Hier werkt LeAD GLocal in samenwerking met opdrachtgevers aan

Interdisciplinair, transdisciplinair, cross-sectoraal, multilevel, cross-functioneel samenwerken. Een selectie uit een portfolio op het grensvlak van onderwijs, overheid, maatschappelijke instellingen èn eindgebruikers.