Netherlands
+31 6 14 34 20 78
ehwniedeveld@leadglocal.eu

Portfolio

Learn And Develop in a Global and Local world

Samenwerken aan maatschappelijke vraagstukken en komen tot oplossingen of een innovatieve aanpak die daadwerkelijk doorontwikkeld wordt. Hier werkt LeAD GLocal aan…

Voorbeelden van interdisciplinair, trans-disciplinair, cross-sectoraal, multilevel, en cross-functioneel samenwerken? Een selectie uit een portfolio op het snijvlak van onderwijs, ondernemers, overheid, maatschappelijke instellingen èn eindgebruikers.

NETHERLANDS MARITIME TECHNOLOGY

Innovatiecoaching en werven voor de branche

“Voor de branche organisatie Netherlands Maritime Technology organiseerde wij de Maritime Delta Student Challenge in de Duurzaamheidsfabriek in Dordrecht. Tijdens dit evenement, de opvolger van de Maritime Innovation Experience, gingen 130 mbo studenten in cross-overs aan de slag met integrale challenges van maritieme bedrijven. Maritime Delta partners STC, DaVinci, Netherlands Maritime Technology, Innovation Quarter, Oceanco, Feadship, van der Leur, Damen, e.a.”

WENDBAARHEID EN INNOVATIE MBORAAD – BTG ZWS

Hackathon bedrijfstakgroep Zorg, Welzijn en Sport

“Op 12 & 13 november 2019 vond in Het Leerhotel in Amersfoort de eerste Hackathon van de bedrijfstakgroep Zorg, Welzijn en Sport plaats. Meer dan 130 deelnemers, waaronder ook studenten en vertegenwoordigers van het werkveld, bogen zich in interdisciplinaire teams over concrete ‘hoe kunnen we…’-vragen over veilig leren en werken met technologie.”

OP WEG NAAR
ZEEUWSE LEARNING COMMUNITIES

Programmaontwikkeling duurzaam economische structuurversterking Zeeland 
“In opdracht van het consortium Huis van de Techniek,  Cargill en Dow, HZ University of Applied Sciences en University College Roosevelt hebben wij een programma ontwikkeld om te komen tot een stroomversnelling van jongeren richting de grootste tekortsectoren in Zeeland. Doel is op scholen en binnen bedrijven samen te werken  aan oplossingen voor de uitdagingen waar Zeeland voor staat. Het programma is het begin van het ontstaan van learning communities in Zeeland. Dit programma sluit aan op het investeringsprogramma Zeeland in Stroomversnelling”

WETENSCHAPSORIËNTATIE NEDERLAND

Dagvoorzitterschap WON-manifestatie

“Wetenschapsoriëntatie Nederland (WON) is een netwerk van ongeveer 50 scholen die samen wetenschapsoriëntatie een nadrukkelijke plek geven in het vwo-curriculum. Door ‘onderzoekend leren’ en ‘leren onderzoeken’ ontwikkelen WON-leerlingen academische vaardigheden en vooral een academische houding: nieuwsgierigheid, nuance en een kritische kijk op de wereld om hen heen.”

PUBLIEK PRIVAAT SAMENWERKEN – ONDERWIJS/ARBEIDSMARKT

Strategisch netwerkmanagement, projectleiderschap, en pragmatische begeleiding en coaching onderwijskundig leiderschap

“Het project ‘Slim Gemaakt’ is een initiatief van het MKB bedrijfsleven om samen met het onderwijsveld een concreet werkproject te ontwikkelen voor het vergroten van het arbeidspotentieel en het terugdringen van de mismatch met de arbeidsmarkt in Rotterdam. Het MKB wil nieuwe beroepsopleidingen op maat stimuleren in de metaal- en maakindustrie. ”

OPEN LEERCENTRUM 21

Mede-oprichter en ontwerper van OLC21 

“OLC21 is een educatief ecosysteem voor onzichtbare jongeren, voortijdig schoolverlaters, thuiszitters & jongeren die meer willen leren. Bij OLC21 creëren en beheren jongeren op participerende wijze zelf een educatief ecosysteem. Hier kunnen zij zich op basis van hun individuele leer- en ontwikkelvragen in groeps -en verenigingsverband sociaal en intellectueel ontwikkelen.”

OPLEIDEN VOOR DE REGIO

Programmalijnen uit kwaliteitsplan verbinden aan behoeften van onderwijsteams

“ROC Nijmegen wil opleiden voor de Regio. Zij wil opleidingen meer responsief maken voor vragen uit de regio en hiermee een belangrijke bijdrage leveren aan de economische vitaliteit, de welvaart en een duurzaam arbeidsmarktperspectief van werkenden en werkzoekenden in de regio. LeAD GLocal traint en coacht odner meer het team onderwijs vanuit de essentie te handelen, te leren omgaan met complexiteit en netwerkend te werken.”

KETEN EN NETWERKINNOVATIE

Interdisciplinair en cross-sectoraal samenwerken om Natuurinclusieve landbouw mogelijk te maken. 

“Noord-Holland heeft behoefte aan nieuwe denkrichtingen en werkwijzen die bijdragen aan een gezonde omgeving voor het milieu, de bodem, de natuur en voor de agrarische ondernemer zelf. Natuurinclusieve landbouw is één van de richtingen die hieraan kan bijdragen. Natuurinclusieve landbouw is een weg om de landbouw ook ecologisch robuuster te maken, met aandacht voor een veilige en hoogwaardige voedselproductie met minder milieudruk, meer aandacht voor de kwaliteit van het landschap, water en verbetering van de biodiversiteit.”

ZEEUWS ENERGIEAKKOORD

Transitiemanagement en strategisch ontwerp/advies Arbeidsmarkt en Scholing

“In opdracht van de Provincie Zeeland levert LeAD GLocal een bijdrage aan de Regionale Energiestrategie Zeeland. Onder de naam Zeeuws Energieakkoord werken partijen samen aan een energieneutraal Zeeland. Zij benutten kansen voor Zeeland en voeren het landelijk Klimaatakkoord uit. Hiermee werken ze aan de internationale energie- en klimaatdoelen van Parijs. De sectortafels geven invulling aan het proces en werken aan de Regionale Energiestrategie voor Zeeland.”

SER – NATIONAAL KLIMAATAKKOORD

Strategisch ontwerp/advies
Arbeidsmarkt en Scholing


“Als strategisch adviseur van de Taakgroep Arbeidsmarkt en Scholing binnen het Klimaatakkoord organiseerde wij onder meer een Hackathon voor de Taakgroep. Samen met KEK en JKB vertegenwoordigd in de Taakgroep stelde wij tot doel  ideeën van bestuurders, experts en studenten samen in een ‘snelkookpan’ te mengen om tot nieuwe ideeën en innovatieve oplossingen te komen voor de uitdagingen van duurzaam onderwijs en een toekomstbestendige arbeidsmarkt.”

SMARTMAKERSEDUCATION
3D MAKERSZONE

Interdisciplinaire, cross-sectorale en multilevel samenwerking onderwijs, ondernemers en overheden  

“Smart Makers Education organiseert Makathons met een sterke focus op leren voor onderwijs en bedrijf. Tijdens een Makathon van één-, twee, of drie dagen werken studenten, medewerkers en experts aan actuele innovatievraagstukken met de laatste technologieën zoals VR, Blockchain, 3D printing en Internet of Things. Zo ontstaan slimme ideeën en oplossingen voor alledaagse uitdagingen in de digitale transformatie van bedrijf en maatschappij.”

TECHNOLOGIETRANSITIE
UPGRADENL

Programmalijnen voor een sociale en
technologische transitie


“Upgrade NL is een meerjarig strategisch programma (2019-2021) waarin publieke en private partijen de krachten bundelen om heel Nederland (meer) tech wise te maken. Wij werken vanuit één agenda mee aan de transitielijnen:
leren en werken, educatie en technologieweek. Op deze wijze helpen wij Nederland mee te kunnen bewegen met de technologietansitie.”

NATIONALE CHALLENGE VOEDSELVERSPILLING

Interdisciplinair en cross-sectoraal samenwerken tbv terugdringen voedselverspilling

“In 2019 organiseren wij onder de vlag van Leren voor Morgen en Groenkennisnet deze nationale challenge. Docenten bepalen zelf hoe zij de challenge inpassen in het onderwijs: elke week een projectmiddag, een driedaagse hackathon (een evenement waarin studenten binnen een korte, aaneengesloten tijd een oplossing bedenken) of gekoppeld aan een stage. Het kan allemaal. De oplossingen voor de cases van meer dan 50 studententeams worden aangeleverd aan de jury. Deze buigt zich over alle inzendingen en begin 2020 maken we op een feestelijke uitreiking bekend wie deze eerste editie wint van de MBO Challenge Voedselverspilling!”

FLEXIBILITEIT VAN DE LEEROMGEVING

Strategisch ontwerp/advies op integrale wijze vormgegeven adhv transitiepaden

“De onderwijsstrategie van het Summa College is in transitie richting onderwijs dat plaatsvindt in een hybride leeromgeving, waarbij school en praktijk verweven zijn. Het onderwijs wordt kleinschaliger, uitgevoerd op meerdere (kleinere) locaties en in samenwerking met bedrijven en andere opleidingen. Daarbij biedt het tevens meer ruimte voor gepersonaliseerde leerroutes. Hoe kunnen deze ontwikkelingen in de onderwijsstrategie ook op gebouwniveau concreet per opleiding vormgegeven worden?”

MEER KANSEN VOOR JONGEREN

Begeleiding, coaching en strategisch advies

“Binnen het programma Meer Kansen Voor Jongeren ondersteunt het Oranje Fonds 21 vrijwilligersprojecten gericht op jongeren van 16 tot 27 jaar. De projecten helpen jongeren bij het halen van een startkwalificatie, het vinden van een baan en mee te doen in de samenleving. Wij ondersteunen bij de integrale realisatie van het programma van Stichting DOK21 en het veranderkundig proces van professionals.”

MEDIAWERF

Onderwijstransitie naar leren via
Real Life Learning Projects


“Mediawerf is de praktijkstudio voor het techniek cluster van Zadkine en Albeda College, het technisch MBO voor onder ander Human Technology, Bouw, infra, installatie- en Elektrotechniek in Rotterdam, wat in samenwerking met The Patching Zone in 2012 opgericht is. In mediawerf werken studenten en docenten als ‘peers’ samen met het bedrijfsleven, maatschappelijke organisaties, jonge professionals en experts van The Patching Zone aan de realisatie van real-life projecten.”

CHIBB CONCEPTHOUSE

Onderwijs-, en kennisinnovatieproject “CHIBB Concepthouse is ontworpen en gebouwd door studenten van verschillende disciplines en niveau’s. CHIBB staat voor Concept House Instituut van Bouw- en Bedrijfskunde – tegenwoordig instituut IGO en was een binnen SUS-Ateliers door studenten ontworpen en in co-creatie gebouwd concepthuis in Heijplaat. Na vier jaar is het gebouw – volgens afspraak – gesloopt om ruimte te maken voor nieuwbouwwoningen. De materialen van CHIBB zijn voor meer dan 60 procent hergebruikt.”

MASKERADE PROTOTYPE

Onderwijs-, en kennisinnovatieproject

“Maskerade is een bouwmethode die de eindgebruiker van nu en de toekomst centraal stelt. Het protoype is zonder aannemer en volledig in co-creatie met studenten, architect, leveranciers van innovatieve producten en hybride docenten vormgegeven. Maskerade heeft de Duurzaamheidsprijs Zuid- Holland 2016 gewonnen en de eerste prijs voor de Open Source Wood Award toegekend door Metsawood (Circular by Design)”

Ambities van Maarten van Bregge (video)
en
Bouwen met docenten en studenten de ontwikkel-, en leerpunten voor alle partners (video) 

POINTS OF DEPARTURE WILHELMINAPIER

Interdisciplinair en cross-sectoraal leren samenwerken in beroepsonderwijs

“The port of Wilhelminapier (Rotterdam) was the departure point for thousands of migrants leaving Europe to start a new life in America. For about a hundred years, people left their homes and their families from this pier, setting off into the unknown. Today, the Wilhelminapier represents cosmopolitan life and is often used as a symbol of Rotterdam’s forward-looking spirit.”

HART VAN ZUID REAL LIFE LEARNING

Interdisciplinair en cross-sectoraal leren samenwerken in beroepsonderwijs  

Het fundament gelegd voor Real Life Learning. VB:“Binnen de opleiding Human Technology wordt via ‘Real Life Learning’ binnen de contouren van het project Hart van Zuid Rotterdam geleerd. In samenwerking met onderwijs, overheid, ondernemers en bewoners meerjarige programma biedt een rijke context waar leren en ontwikkelen mogelijk wordt gemaakt. ”

CO-CREATION LAB

Interdisciplinair en cross-sectoraal leren samenwerken in beroepsonderwijs

“ID co-creation lab is formed between the Patching Zone and the ID college (community college, VET) Different projects will be conducted as well as different teachers, students and also new Patching Zone young professionals.”

SATELIETLABS/LIVING LABS
CIV SMART TECHNOLOGY

Interdisciplinair en cross-sectoraal leren samenwerken in labs  

“Het CIV-Smart Technology werkt inmiddels met echte opdrachten vanuit overheid, bedrijfsleven en maatschappelijke instellingen. Studenten leren technieken inzetten om het dagelijks leven een stuk prettiger te maken.”

CAMPUS PARTY – EDUHACKATON

Interdisciplinaire en cross-sectorale samenwerking door vo, mbo, hbo en wo-onderwijs  

“Education Hackathon is a global platform for students, designers, developers, edutech startups, schools, education innovators & suppliers. We focus on building solutions for today’s education problems and bring up creative ideas and solutions in the form of prototypes with a multidisciplinary approach. We don’t bash the current problems in education, we see them as a starting point for building solutions bottom up with all stakeholders.”
Aftermovie

TEAMLEREN IN MBO

Werken aan High Performance Teams door Teamleren  

“In het MBO is samenwerking tussen docenten niet altijd vanzelfsprekend; docenten staan vaak alleen voor de klas. Samenwerking in teams is echter belangrijk om onderwijsontwikkeling op gang te brengen. Om dit effectief te doen, moeten docenten kennis delen, reflecteren en gezamenlijk nieuwe inzichten uitwerken. Een proces dat ook wel teamleren wordt genoemd.”

LERENDE OMGEVINGEN

Praktijkgericht onderzoek transitie interdisciplinair leren

“De onderzoeksverkenning Lerende Omgevingen in samenwekrking met Creating010 brengt de randvoorwaarden in kaart voor de realisatie van de transitie van het huidige technisch mbo-onderwijs naar innovatieve lerende gemeenschappen.”

RENOVEREN OP ZUID

Cross-sectorale samenwerking renovatie woningen door MBO-studenten 

“Renoveren op Zuid is een samenwerkingsverband van Woonstad, de gemeente Rotterdam, Breijer Bouw en studenten bouw, stukadoren en schilderen van het Albeda College en Zadkine. Een van de woningen waar gerenoveerd wordt is de Boergoensevliet 10 in Rotterdam Charlois”

I TECH YOU !

Interdisciplinaire realisatie I Tech You Paviljoen door MBO-studenten 

“Het I Tech You! Paviljoen moet de plek zijn waar de trots en het zelfbewustzijn van jongeren tot uiting komt en waar zij hun enthousiasme overbrengen op hun vrienden, ouders, het tuindorp Vreewijk en haar bewoners en uiteindelijk heel Rotterdam.”

ROTTERDAM VIERT DE STAD

Interdisciplinaire realisatie De Nieuwe Rotterdammer en lichtkunstobjecten MBO-HBO studenten 

“Op 20 maart 2016 wordt ‘De Nieuwe Rotterdammer’, symbool voor de culturele manifestatie, onthuld.
Een 20 meter hoog object wat een jonge Rotterdammer verbeeldt. Deze Meta Baby staat voor het feit dat Rotterdam iedere dag opnieuw begint én voor de volgende 75 jaar in de ontwikkeling van de stad.”