Netherlands
+31 6 14 34 20 78
ehwniedeveld@leadglocal.eu

Perspectief

Learn And Develop in a Global and Local world

Op weg naar LERENDE ECOSYSTEMEN

Ontwikkelingen in onze wereld dagen ons uit op een andere wijze naar ons ecologisch systeem, innovatie en onderwijs te kijken. Hernieuwbare en groene energie, interconnectiviteit en innovatieve technologieën zijn van toenemende sociale en economische waarde in onze genetwerkte samenleving. Globalisering en lokalisering hebben grote invloed op de rol en positie van lokale overheden en burgers in relatie tot de Staat en de wereld om ons heen. Decentralisatie van overheidstaken en grotere verwachtingen van de burgers en eindgebruikers  zijn aan de orde van de dag. Een multi-actor, multi-level, multidomein en multifase benadering gericht op innovatie en verduurzaming vanuit nieuwe sturingsmodellen is noodzakelijk. Ontwerpen van LERENDE ECOSYSTEMEN waar duurzame ontwikkeling en creatie van impact tot zijn recht komt, sluit aan bij de groeiende behoefte complexe en ‘ontembare’ maatschappelijke vraagstukken aan te pakken.  Ondernemers, onderwijs, overheden en eindgebruikers hebben behoefte aan “samen leren te begrijpen”, “samen leren te overstijgen”, “samen leren te leren”, “samen leren te innoveren”,  “samen leren te ontwerpen”, “samen leren te werken”, “samen leren te leven”. 
LeAD GLocal begeleidt en ondersteund partijen vanuit een gezamenlijk perspectief vraagstukken aan te pakken. 

CONTEXTdesigners van MORGEN,
en een WERELD van mogelijkheden

PORTFOLIO

Ecologie

Gezonde ecosystemen en natuurlijk kapitaal zijn onmisbaar voor het voortbestaan van de mensheid en alle overige levende organismen. Duurzame en inclusieve ontwikkeling is prioriteit #1. Aantasting van de ozonlaag en landgebruik, klimaatverandering, verlies van biodiversiteit, chemische verontreiniging, oceaanverzuring, en -vervuiling en tekorten aan vers water bedreigen echter onze ecologie. Alles dat wij doen hangt samen met onze ecologie.

Het World Economic Forum geeft u middels enkele voorbeelden inzicht in de verbanden tussen globale en lokale issues…
Duur van de intro video 2:05 min
Of volg deze link naar de WEF Transformation Maps

Wereldburgers 

Het welzijn van de mensheid is een wereldwijd vraagstuk voor iedere wereldburger. De verschuiving van have en havenots naar can en cannots is een bedreiging voor inclusiviteit. Op weg naar welzijn staan biofysische processen en ecosystemen die het welzijn ondersteunen zwaar onder druk. Alle wereldburgers verdienen een sociaal fundament met respect voor ecologische grenzen. Wereldwijd dragen mensen in lokale initiatieven bij aan de realisatie van Sustainable Development Goals vanuit verschillende rollen: burger, eindgebruiker, student, werknemer, vrijwilliger, etc. Iedereen draagt naar eigen kunnen een steentje bij en kan nog veel van en met elkaar om samen leven te verbeteren.

Ontspan en bekijk deze prachtige impressie van de mensheid gemaakt door Fran de la Fuente… Duur van de video 7:11 min

Overheden

Globalisering en lokalisering beïnvloeden in grote mate de verhoudingen tussen (inter-)nationale, regionale en lokale overheden. In een tijd van macht- en gezagsverschuivingen, decentralisaties van overheidstaken en grotere verwachtingen van de burger ontkomen overheden er niet aan kritisch naar hun meervoudige rol te kijken: de presterende, de samenwerkende,  de rechtmatige en de responsieve overheid. De genetwerkte samenleving vraagt om overheden die in staat zijn meervoudig te organiseren, het lerend vermogen en de innovatiekracht binnen de samenleving te vergroten. Werken in netwerken zoals publiek-private partnerschappen en netwerkend werken is aan de orde van de dag. Een betrouwbare overheid is cruciaal.

‘Open Government Partnerships’ laat u enkele voorbeelden zien hoe overheden weer in het belang van haar burgers kunnen werken… Duur van de video 2:53 min

Onderwijs

Onderwijsinstellingen hebben de opdracht te kwalificeren, socialiseren, werken aan persoonsvorming en gemeenschapszin. Een ononderbroken leer en ontwikkelproces dient hierbij centraal te staan. Ontwikkelingen in onze samenleving, zoals innovaties en disruptieve veranderingen met exponentiele gevolgen, verlangen een leven lang ontwikkelen. Dit legt een claim op onderwijs en kennisinstellingen. Kwantitatieve en kwalitatieve lerarentekorten, een mismatch van aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt en onderwijs-zorg, een roep om formeel en informeel leren gepersonaliseerd te combineren, een gebrek aan inclusief onderwijs en het bij-, om- en nascholingsaanbod vragen de sector zich te herijken.

Niet nieuw, maar o zo aansprekend, zijn de beelden van de benodigde paradigma shift van het onderwijs door Sir Ken Robinson… Duur van de video 11:40 min

Ondernemers

De eenzijdige focus op toename van het Bruto Binnelands Product, Bruto Nationaal Inkomen en welvaart eisen hun tol. De samenleving houdt ondernemers mede verantwoordelijk voor sociale en ecologische problemen, zoals klimaatverandering, arbeidsomstandigheden, vergrijzing en tekorten binnen arbeid. Maatschappelijk verantwoord ondernemen wordt gezien als een wezenlijk deel van ondernemerschap en als integrale visie op de kernactiviteiten van ondernemers. 

In navolging van de VN (Human Development Index) wordt ook binnen de economische gemeenschap economische groei (eng en ruim) als doel op zich al langer bekritiseerd. Door smalle economische doelen ter discussie te stellen, de impact op onze ecologie mee te wegen en (eco-)systeem-denken te omarmen laat Kate Raworth met The Donut Economy zien wat dit betekent… Duur van de video 1:26 min

Het paradijs op aarde begint in Nederland

Het Paradijs op aarde begint in Nederland (met de energietransitie). Stel je voor: het is 2030 en we leven inmiddels doordat we de zaken slim hebben aangepakt in een wereld zonder schaarste. Energie, vervoer, gezonde voeding: nergens is meer een tekort aan. Een droom? Niet volgens Ruud Koornstra, duurzaam ondernemer, de nationale energiecommissaris, coördinator SDG7, voorzitter van het koplopers gilde bij MVO Nederland en voorvechter voor een betere wereld. In een tijd waarin rampen en crises de waan van de dag bepalen, is het misschien een beetje moeilijk voor te stellen. Maar volgens Koornstra is het écht waar: het paradijs op aarde – een radicaal andere wereld zonder schaarste – ligt binnen handbereik.

Het ‘geheim’ van duurzame innovatie

____________________________

1 > Versterken samenwerking wetenschappelijk onderzoek met ondernemers, óf onderwijs, óf overheid.

2 > Versterken samenwerking wetenschappelijk en praktijkgericht onderzoek met ondernemers, overheden en onderwijs 

3 > Versterken (inter-)regionale samenwerking onderwijs/onderzoek, ondernemers, overheden en eindgebruikers in Real Life

4 > Versterken (inter-)regionale samenwerking onderwijs/onderzoek, ondernemers, overheden, maatschappelijke organisaties en eindgebruikers samen aan complexe maatschappelijke vraagstukken en wicked problems in Real Life